Veštine građenja odnosa – most koji povezuje nastavnike, učenike i roditelje (za škole)

Program akreditovan od strane ZUOV-a za radnu 2022/23, 2023/24 i 2024/25 

 

Seminar se oslanja na ideju da su procesi koji se dešavaju u međuljudskim odnosima najvažniji temelj pedagoškog rada. Relacione kompetencije odraslih vrlo često su “karika koja nedostaje”, a koja je nužan preduslov da bi deca mogla da usvoje društvene vrednosti koje smatramo potrebnim i budu lično i društveno odgovorni u zajednici kojoj pripadaju. Na ovom seminaru govorimo o svakodnevnim izazovima pred kojima se nalaze profesionalci zaposleni u vaspitno-obrazovnim ustanovama na putu promene kvaliteta odnosa između odraslih i dece. Razvojem kompetencija u odnosima učimo se da reflektujemo sebe i sopstvenu praksu i kako da adekvatno reagujemo u brojnim izazovnim situacijama sa decom i mladima i kako da preuzmemo odgovornost za te odnose.

Ukoliko imate potrebe za edukacijom koja je specifično namenjena vašem timu, organizaciji ili ustanovi pišite nam i kreiraćemo obuku u skladu sa vašim potrebama.

Kataloški broj: 116

kompetencije nastavnika za komunikaciju i saradnju

kompetencije direktora za rukovođenje obrazovno- vaspitnim procesom u školi

Jačanje vaspitne uloge ustanove/škole u pravcu razvoja interkulturalnog obrazovanja, formiranja vrednosnih stavova neophodnih za život i rad u savremenom društvu

 • nastavnik razredne nastave
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 • nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 • nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta
 • stručni saradnik u školi
 • saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)
 • direktor/pomoćnik direktora
 • stručni saradnik u domu učenika

Profesionalno osnaživanje zaposlenih u obrazovno-vaspitnim i obrazovnim ustanovama za uspešnu komunikaciju i aktivno građenje odnosa poverenja i saradnje sa decom i roditeljima.

Sticanje znanja i informacija o relacionoj kompetenciji i njenoj primeni u praksi. Osposobljavanje za primenu komunikacionih tehnika u odnosima sa decom i roditeljima. Umeće prepoznavanja, mobilisanja i podsticanja razvoja kapaciteta učenika kroz odnos poverenja i saradnje. Osposobljavanje za učenje učenika socijalnim i veštinama-npr. rešavanju problema, empatiji, traženje rešenja a ne krivca, odnosu saradnje, toleranciji. Sticanje znanja i veština kojima učesnik profesionalac gradi odnos saradnje sa roditeljima. Jačanje kapaciteta učesnika za refleksiju profesionalnog iskustva sa ciljem osiguravanja kompetentnog i odgovornog rada u skladu sa profesionalnim vrednostima i ciljevima.

Razumeju osnovne koncepte relacione kompetencije i primenjuju ih u radu i komunikaciji sa učenicima i roditeljima.; Proaktivni su i usmereni su na rešavanje problema; Osposobljeni su i preuzimaju odgovornost za uspostavljanje reda, atmosfere i dinamike rada. Osetljivi za prepoznavanje značaja dobrih odnosa za razvoj deteta i učenika; Grade odnos uzajamnog poštovanja sa učenicima i roditeljima.; Reflektuju o svom radu i pomeraju granice svog profesionalnog delovanja. Učesnici ”vide” svakog učenika (i roditelja) prema njegovih ličnim premisama i prema tome određuju svoje ponašanje.

Kroz odnose sa kompetentnim profesionalcima učenici su podržani u razvoju samosvesti i samopoštovanja, na taj način razvijaju svoje potencijale; Učenici jasno uspostavljaju i čuvaju lične granice i sarađuju sa očekivanjima profesionalaca; Prihvataju procenu svog ponašanja i postignuća od strane odraslih, ne mešajući je sa sopstvenom vrednošću; Uče se nenasilnom rešavanju problema u školi -nenasilnoj komunikaciji; Razvijaju osećaj pripadnosti grupi; Roditelji aktivno sarađuju i uključuju se u rad škole.

1. dan

Uvod – osnovni koncepti relacionih kompetencija

Integritet i saradnja

Sukob i lični govorMozak- šta interpesrsonalna neurobiologija kaže o odnosima

2. dan

Kvalitet međuljudskih odnosa (ravnopravno dostojanstvo,lične i drušvena odgovornost)

Otpori, izazovi i blokade u odnosima između profesionalaca i roditelja.

Veštine saradnje sa roditeljima, roditeljski sastanak

Razvoj kolegijalne saradnje ”Profesionalci pomažu profesionalcu”

2 dana (ukupno vreme rada: 16 časova)

4000 rsd po učesniku neto, u cenu nisu uključeni troškovi puta i smeštaja realizatora seminara.

Autorke i realizatorke:

Ivana Muskinja
Ivana Muškinja

spec. psihosocijalnog pristupa u soc.radu, porodični psihoterapeut, voditeljica Familylab Srbija

Dušanka Popov

Gimnazija „Sveti Sava“ Beograd, Familylab Srbija, diplomirani psiholog