Veštine građenja odnosa sa decom i roditeljima (za predškolske ustanove)

Program akreditovan od strane ZUOV-a za radnu 2022/23, 2023/24 i 2024/25

Seminar se oslanja na ideju da su procesi koji se dešavaju u međuljudskim odnosima najvažniji temelj pedagoškog rada. Relacione kompetencije odraslih vrlo često su “karika koja nedostaje”, a koja je nužan preduslov da bi deca mogla da usvoje društvene vrednosti koje smatramo potrebnim i budu lično i društveno odgovorni u zajednici kojoj pripadaju. Na ovom seminaru govorimo o svakodnevnim izazovima pred kojima se nalaze profesionalci zaposleni u vaspitno-obrazovnim ustanovama na putu promene kvaliteta odnosa između odraslih i dece. Razvojem kompetencija u odnosima učimo se da reflektujemo sebe i sopstvenu praksu i kako da adekvatno reagujemo u brojnim izazovnim situacijama sa decom i mladima i kako da preuzmemo odgovornost za te odnose.

Ukoliko imate potrebe za edukacijom koja je specifično namenjena vašem timu, organizaciji ili ustanovi pišite nam i kreiraćemo obuku u skladu sa vašim potrebama.

Kataloški broj: 115

kompetencije vaspitača za razvijanje saradnje i zajednice učenja (vaspitači, med.sestre vaspitači, kompetencije stručnih saradnika u PU za saradnju i zajedništvo (stručni saradnici), kompetencije direktora za rukovođenje procesom vaspitanja i učenja deteta u PU (direktor)

Jačanje kompetencija zaposlenih u predškolskoj ustanovi za primenu programske koncepcije „Godine uzleta“

  • Vaspitač u predškolsoj ustanovi
  • Medicinska sestra – vaspitač
  • Vaspitač u domu učenika
  • Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi
  • Direktor/pomoćnik direktora

Profesionalno osnaživanje zaposlenih u obrazovno-vaspitnim i obrazovnim ustanovama za uspešnu komunikaciju i aktivno građenje odnosa poverenja i saradnje sa decom i roditeljima.

Sticanje znanja o relacionoj kompetenciji i njenom doprinosu razumevanju i realizaciji Osnova Programa. Veštine prepoznavanja i podsticanja razvoja kapaciteta dece kao kompetentnih socijalnih aktera. Osposobljavanje za građenje odnosa kroz koji se deca uče socijalnim, emocionalnim veštinama- npr.rešavanju problema, empatiji, traženju rešenja, samoregulaciji, preuzimanju lične i društvene odgovornosti. Sticanje znanja i veština kojima profesionalac gradi odnos saradnje sa roditeljima. Osposobljavanje za primenu komunikacionih tehnika u odnosima sa decom i roditeljima. Sticanje veština za razvoj samosvesti, proaktivnosti i fleksibilnosti učesnika u odnosima sa decoma i roditeljima. Sticanje veština za jačanje kapaciteta učesnika za refleksiju profesionalnog iskustva.

Razumeju osnovne koncepte o relacionoj kompetenciji i njen doprinos razumevanju i realizaciji Osnova Programa. Primenjuju ih u radu i komunikaciji sa decom i roditeljima. Senzibilisani za posmatranje dece i roditelja kao aktivnih subjekata u odnosu saradnje. Grade odnos uzajamnog poštovanja sa decom i roditeljima.; Usmereni proaktivni pristup u radi i na rešavanje problema; Osposobljeni su i preuzimaju odgovornost za uspostavljanje reda, atmosfere i dinamike rada. Reflektuju o svom radu i pomeraju granice svog profesionalnog delovanja. Učesnici ”vide” svako dete (i roditelja) prema njegovim ličnim premisama i prema tome određuju svoje ponašanje poštujući zahteve situacije.

Kroz odnose sa kompetentnim profesionalcima deca su podržana u razvoju samosvesti i samopoštovanja i na taj način razvijaju svoje potencijale; Deca jasno uspostavljaju i čuvaju lične granice; Prihvataju procenu svog ponašanja i postignuća od strane odraslih, ne mešajući je sa sopstvenom vrednošću; Deca se uče nenasilnom rešavanju problema u vrtiću -nenasilnoj komunikaciji i grade saradničke odnose u grupi; Razvijaju osećaj pripadnosti grupi; Roditelji aktivno sarađuju i uključuju se u rad vrtića.

4000 rsd po učesniku neto, u cenu nisu uključeni troškovi puta i smeštaja realizatora seminara.

Autorke i realizatorke:

Ivana Muskinja
Ivana Muškinja

spec. psihosocijalnog pristupa u soc.radu, porodični psihoterapeut, voditeljica Familylab Srbija

Dušanka Popov

Gimnazija „Sveti Sava“ Beograd, Familylab Srbija, diplomirani psiholog